برای اولین بار.. یک بانوی سوری ریاست شورای استان طرطوس را برعهده گرفت

طرطوس – سانا

خانم عليا محمود  نخستین زنی است که ریاست شورای استان طرطوس را بر عهده گرفت. خانم عليا محمود  که پیشتر به عنوان بازرس در شاخه طرطوس هیات مرکزی نظارت و بازرسی مشغول به کار بود، از طریق تدوین طرح های توسعه ای برای پاسخگویی به آرزوهای اهالی این استان و بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی و اجتماعی تلاش می کند.

خانم عليا محمود ضمن اشاره هماهنگی بین نهادهای محلی مختلف برای تدوین طرح های شوراهای محلی و واحدهای اداری گفت: مسئله انرژی جایگزی حائز اهمیت است زیرا که به توسعه حقیقی استان کمک می کند و یک کمیته توسط شورای استان با همکاری کارشناسان برای بررسی امکان سنجی اقتصادی این پروژه سرمایه گذاری تشکیل شده است.

شایان به ذکر است که خانم عليا محمود در روستای /الصفليه الريفيه/ واقع در منطقه الشیخ بدر چشم به جهان گشود و دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه تشرین است.

غیاث