اعتصاب روبروی سفارت ترکیه در دمشق

دمشق-سانا

امروز حزب جوانان ملی عدالت و رشد با مشارکت حزب های معارض ملی روبروی سفارت ترکیه در دمشق برای اعتراض بر کارهای گروه های تروریستی در شهرهای نبل و الزهرا در ریف حلب اعتصاب کردند.2124-343x2036666666

اعتصاب کنندگان بر مخالفت خود از محاصره تروریست ها به شهرهای نبل و الزهرا تأکید کردند. یکی از اعتصاب کنندگان نوشت: ای اهالی ما در نبل و الزهرا ما با شما هستیم”.

پروین ابراهیم رئیس حزب جوانان ملی به سانا تصریح کرد که ما در حزب می خواهیم یک پیامی به حکومت حزب عدالت و توسعه در ترکیه که تروریسم را پرورش می کند، ارسال کنیم. این حکومت که اردوگاه های برای قتل مردم سوریه را باز کرد.

ابراهیم بر ایستادن حزب جوانان ملی با ارتش سوریه تأکید کرد و گفت که سوریه بزرگ تر و شکوه تر از کارهای حکومت ترکیه است.377-276x2037777777

طارق احمد عضو هیأت سیاسی در حزب قومی اجتماعی سوریه توضیح داد که هدف اعتصاب کشف سیاست حکومت حزب عدالت و توسعه در ترکیه است.