یک سری جدید از آوارگان سوری از اردوگاه های اردن بازگشتند