پاتریارک افرام دوم: ایجاد یک راه حل سیاسی بحران سوریه و لغو اقدامات اقتصادی یک جانبه که برسوریه تحمیل شد

مونیخ-سانا

پاتریارک کار اغناطیوس افرام دوم پاتریارک انطاکیه وکل مشرق و رهبر کلیسای سریان ارتودکس در جهان تاکید بر ضرورت ایجاد یک راه حل سیاسی بحران سوریه و لغو اقدامات اقتصادی یک جانبه که برسوریه تحمیل شد.

پاتریارک کار اغناطیوس افرام دوم اشاره کرد در یک سمینار در مورد وضعیت سوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ به رنج مردم سوریه به دلیل اقدامات یکجانبه اقتصادی که بعضی از کشورها به طور غیرقانونی به سوریه تحمیل کرده اند، درخواست اجازه دادن به مردم سوریه برای تعیین آینده کشور خود را بدون دخالت خارجی و تسریع بازگشت همه آوارگان سوری به میهن خود دارند.