بازگشت سری جدیدی از آوارگان سوری مقیم در اردوگاه‌های اردن