گروه ربوده شدگان در شهرک دیر قاق در ریف شرقی حلب آزاد شد