فعالسازی مجدد خدمات اداره کل حمل و نقل در حرستا ریف دمشق