خسارت مادی در هجوم تروریستی بر منطقۀ عباسسین

دمشق-سانا

امروز، خسارت مادی در یکی از خانه ها در هجوم تروریستی با استفاده ازبمب موشکی بر منطقۀ مسکونی عباسیین در دمشق وارد شد.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها بمب موشکی را بمباران کردند که بر ساختمان مسکونی در منطقۀ عباسیین سقوط کرد و نتیجۀ آن خسارت مادی در ساختمان و خودروها وارد شد.

در منطقۀ عباسیین که واقع در اطراف پایتخت دمشق و در مجاورت منطقۀ جوبراز جهت شمالی شرقی است، گروهای تروریستی تکفیری وجود دارند.