تجلیل از 111 دانش آموزان ممتاز در آموزش راهنمایی و دبیرستانی

دمشق-سانا

دانشگاه دمشق 111 دانش آموز ممتاز را از فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاه دمشق تجلیل کرد.

دکتر فیروز موسی عضو رهبری ملی در حزب بعث و رئیس دفتر آموزش عالی تأکید کرد که این تجلیل در زمینه  توجه لازم به جوانان و ایجاد انگیزه در آنها می آید تا بتوانند اندیش های تاریک را از بین ببرند. دکتر موسی جوانان را دعوت کرد تا به علم و دانش توجه کنند تا در پیشرفت و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور سهیم داشته باشند.

دکتر محمد عامر ماردینی وزیر آموزش عالی سوریه در این جشن تأکید کرد که دانش آموزان ممتاز یک ثروت ملی تشکیل می دهند و مقامات مسؤول باید از آنها را به نحوه مطلوب استفاده کنند. ماردینی افزود که وزرات آموزش عالی، برگزاری برنامه های جدیدی مخصوص به دانش آموزان ممتاز را بررسی می کند.

دکتر محمد حسان کردی رئیس دانشکاه دمشق بر ضرورت اهتمام به دانش آموزان ممتاز تأکید کرد و گفت که آنها ارزش جامعه در آینده خواهند بود.

دکتر جمال محمود رئیس شعبه حزب بعث در دانشگاه دمشق و رئیس انجمن معلمان در دانشگاه دمشق و رؤسای دانشکده ها و خانواده های دانش آموزان در این جشن حضور داشتند.