10 تن از فریب خوردگان در حمص خود شان را به مقامات مسوول تسلیم کردند تا به وضعیت آن ها را رسیدگی بشود

حمص-سانا

131نفر از فریب خوردگانی که به گروههای تروریستی پیوسته بودند، در شهر حمص سلاح و تجهیزات خودشان را به مقامات مسؤول تسلیم کردند تا به وضعیت شان رسیدگی شود.

 

ااااا

استاندار حمص دکتر طلال البرازی طی دیدار با فریب خوردگان تسلیم شده تأکید کرد که وطن برای همۀ مردم وسعت دارد و مقامات مسؤول آماده هستند تا به فریب خوردگان کمک کند.

تعدادی از فریب خوردگان در این دیدار تأکید کردند که آنها آماده اند از وطن دفاع کنند.

همچنین 272 نفر از فریب خوردگان در دمشق و ریف آن و حمص و ادلب  در 15  ماه جاری خود را به مقامات مسؤول تسلیم کردند تا وضعیت شان رسیدگی شود.