نصب یک تابلو 170 متر در بزرگراه حرستا

نصب یک تابلو 170 متر در بزرگراه حرستا