مجسمه حک شده در سنگ ها برای یکی از نمادهای انقلاب سوریه ضد استعمار فرانسوی

طرطوس- سانا

مجسمه حک شده در سنگ ها برای شیخ “خلیل خطیب” که یکی از نمادهای انقلاب سوریه ضد استعمار فرانسوی بود.

این مجسمه موجود در روستای برمانه مشایخ واقع در استان طرطوس در موازات با مرزهای اداری استان حماه است.