رئیس جمهور دکتر بشار اسد عادل العلبی را به عنوان استاندار دمشق منصوب کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با صدور دستور شماره 363 سال 2018 «عادل العلبی» را به جای بشر الصبان به عنوان استاندار دمشق منصوب کرد.

غ