پس از 4 فقدان برق به سبب اقدامات گروه های تروریستی.. جریان برق به شهر میادین بازمیگردد

پس از 4 فقدان برق به سبب اقدامات گروه های تروریستی.. جریان برق به شهر میادین بازمیگردد

ثناء