امضا کردن طولانی ترین پیام وفاداری به وطن بطول 10 کیلومتر در یبرود: ما در مقابل تلاش دشمنی جهت تضعیف سرزمین سوریه ثابت هستیم-(ویدیو)

ريف دمشق-سانا

به مناسبت بازگشت زندگی به حالت طبیعی، انجمن جوانان وحدت ملی  برای نشان دادن عشق و وفاداری به میهن وارتش ورهبر آن در پارک عمومی یبرود جشن گرفت.

در این جشن، طولانی ترین پیام وفاداری به سوریه ورهبر آن امضا کردند باضافۀ آن نمایش های فنی وخواندن شعر وطنی، ومراسم عروسی دوتا جوان بود

شرکت کنندگان در این جشن غرور در وطن وافتخار به آرتش وشهدای سوریه تاکید کردند، وبیان کردند که این پیام نشانه که همۀ مردم سوریه یک دست هستند تا امن وامان بکامل زمین سوریه برمی گردد.

شاهد أيضاً

تصاویر از کارخانه فرش دمشق