خارجه روسیه: گزارش سازمان منع تسلیحات شیمیایی دارای تخلفهای متعدد است

مسكو- سانا

وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: گزارش سازمان منع تسلیحات شیمایی در مورد سوریه بدون اخذ مجوز تدوین شد و دارای تخلفهای متعددی زیرا با مفاد توافق منع تسلیحات شیمیایی در تناقض است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه توضیح داد: خود این واقعیت که چنین سندی پدیدار شده و محتوای آن، سئوالات بسیار جدی را به وجود آورده است.

وزارت خارجه روسیه افزود: یاداشت مذکور همچنین اصول محرمانه بودن گزارش ها را نیز زیر پا گذاشته است.