مدیریت فوق العاده سوریه در رالی آزمایشی عمان 2014

موفقیت های سوریه در زمینه رالی در مسابقات بین المللی وعربی ادامه دارد، این موفقیت همچنین در رالی آزمایشی عمان 2014 که در “مسقط” برگزار شد،از لحاظ نظارتی وداوری ،اداری وپزشکی برای همگان بسیار چشمگیر بود.

موفقیت برگزاری این رالی به علت تلاش وکوشش کادرهای پاشگاه رالی سوریه بود، اقای “هانی شعبان” که تجربه زیادی در ادارۀ مسابقات رالی دارد توانست با استفاده از مشارکات عربی وبین المللی رالی با موفقیت کامل رالی عمان را اداره کند، واقای دکتر “مازن مراد” رئیس کمیته داوران منصوب شد، ودکتر “سامر خضر ” به عنوان مسوول پزشکی رالی عمان انتخاب شد.

2256-318x203

“شعبان” به خبرنگار ورزشی سانا گفت: تلاش های وزحمتهای پاشگاه رالی سوریه در پیشرفت کادرهای ملی خود از طریق شرکت در دوره های آموزشی و همکاری با فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی( FIA ) تجربۀ زیادی به اعضای پاشگاه داد، واین امر باعث اعتماد( FIA ) وهمه شرکت کنندگان به پاشگاه سوریه برای برگزاری مسابقات رالی بین المللی وعربی می باشد.