وزیر نفت: بعد از آزاد سازی “حقل الشاعر” درخواست برنامه ریزی هرچه سریعتر برای تولید مجدد

حمص- سانا

وزیر نفت سوریه”مهندس سلیمان العباس” گفت: با هماهنگی وهمکاری با کارمندان شرکت های نفتی “حیان” و”ایبلا” برای بازسازی وتعمیر واحدهای تخریب شده  توسط گروهای تروریستی در ایستگاه “الشاعر” و”حقل المهر”و ایستگاه گاز برنامه ریزی کامل، طراحی شد.

وزیر نفت اشاره کرد  که کارخانه گاز “حیان” از روز شنبه  تولید گاز با ظرفیت 400 هزار متر مکعب شروع کرد وهر روز 2.4 ملیون متر مکعب تولید می کند.

جدیر بالذکر “حقل گاز الشاعر”توسط ارتش شجاع سوریه ونیروهای مسلح  ازاد شد.