دیدار ولید المعلم با شرکت کنندگان در نشست های شورای بین المللی صلح

دیدار ولید المعلم با شرکت کنندگان در نشست های شورای بین المللی صلح