212 دانشجو در دانشکده آموزش و پرورش در دانشگاه دمشق فارغ التحصیل شدند

دمشق-سانا

جشن فارغ التحصیلی گروهی از دانشجویان در رشته های مختلف دانشکده آموزش و پرورش دانشگاه دمشق برکزار شد.

رئیس دانشکده دکتر طاهر سلوم در این جشن توضیح داد که دانشکده آموزش و پرورش، گروهی جدید از دانشجویانی را که به رفع نیازهای جامعه در رشته های مختلف و به روند توسعه انسانی، کمک خواهند کرد، فراغ التحصیل کرد.

در این جشن، فارغ التحصیلان از دکتران دانشکده آموزش و پرورش کمال تشکر کردند.

در این جشن، تعدادی از اعضای دفتر اداری دانشگاه دمشق در اتحادیه ملی دانشجویان سوریه و اعضای هیئت علمی و رؤسای دانشکده ها و خانواده های فارغ التحصیلان حضور داشتند.