همایش صاحبان کسب و کار با عنوان /کریمه پایه توسعه روابط روسیه و سوریه است/ در هتل داما روز در دمشق

همایش صاحبان کسب و کار با عنوان /کریمه پایه توسعه روابط روسیه و سوریه است/ در هتل داما روز در دمشق