ولید المعلم: هدف ما پس از آزادسازی ادلب از تروریسم ، شرق رودخانه الفرات است

ولید المعلم: هدف ما پس از آزادسازی ادلب از تروریسم ، شرق رودخانه الفرات است