تجلیل از بازیگر درید لحام توسط اعضای گروه تئاتر “گلنار”