امروز در تاریخ ۱۵ اکتبر 1963  :سالگرد روز استقلال در تونِس

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

1963 میلادی – خروج نیروهای اشغالگر فرانسوی از تونِس.

1955 میلادی – تاسیس اتحادیه رادیو کشورهای عربی.

عيد ها و مناسبت ها:

روز استقلال در تونِس

روز معلم در برزیل

ث/غ/م خ