راه اندازی فعالیت جوانان لینک در تالارکنفرانس دانشگاه دمشق