نخست وزیر “الحلقی”: خانواده های شهدا مورد توجه ومراقبت دولت باقی خواهند ماند…دولت برای به پایان رساندن ساختار بینادی موسسه الشهید کار می کند.

دکتر “وایل الحلقی” در اجلاس هفتگی هیئت وزیران بر مورد توجه ومراقبت دولت از خانواده های شهدا طبقدستور رئیس جمهوری عربی سوریه بشار اسد،وبراهمیت شهادت وشهیدان به عنوان یک نماد عزت وفداکاری  تاکید کرد.

وی؛  به تکمیل ساختار بنیادی موسسه شهید از طرف دولت،  وتامین نیازهای موفقیت وتداوم آن ، علاوه بر ارائه حمایت مادی وپزشکی ودرمان زخمی ها ومجروحان وبخصوص نظامیان اشاره کرد.

نخست وزیر سوریه قدردانی  بی نهایت دولت وحمایت از ارتش شجاع جمهوری عربی سوریه کرد،وآن را به عنوان یک ضامن قوی برای وحدت ویگانگی سرزمین کشور دانست.