“ولید المعلم” در دیدار با معاون وزیر امور خارجه بلاروس از مواضع مقامات این کشور در حمایت از دمشق در سایه تعرض تروریست ها به سوریه قدردانی کرد. وبر تقویت روابط دوکشور تاکید کرد

امروز ولید المعلم با وزیر امور خارجه بلاروس در دمشق دیدارکرد  و مواضع مقامات این کشور در حمایت از دمشق در سایه تعرض تروریست ها به سوریه قدردانی کرد ،و بر اهمیت تقویت روابط دو جانبه و تداوم هماهنگی بین دو کشور  در زمینه های مختلف شامل اقتصاد علوم وفرهنگ،  وتوسعه  کار هیئت مشترک سوریه وبلاروس که به منفعت دو ملت ودوکشور دوست منتهی می گردد ،تاکید کرد.

از سوی دیگر اقای “ریباکوف”  ایستادن وحمایت مطلق کشور خود به سوریه تاکید کرد، وبه اهمیت جلسات هیئت مشترک سوریه وبلاروس در زمینه توسعه  همکاری وهماهنگی اشاره کرد.

“ریباکوف” افزود :سوریه از محنت  خود قویتر از گذاشته بیرون خواهد آمد، وتحریمهای یک جانبه بر علیه سوریه وبلاروس بهدف ایجاد فشار سیاسی که یک رویکرد غیر متمدن در روابط بین المللی محسوب می شود، محکوم کردند.

در این اجلاس مدیر  اداره های اروپا وسازمان های بین الملل ورسانه در وزارت امور خارجه ومدر اداره خاورمیانه در وزارت خارجه بلاروس وسفیر بلاروس در دمشق حضور داشتند.