شرکت اجنحه الشام شنبه آینده پروازهای خود را از دمشق و لاذقیه به سمت شهر قامشلی راه اندازی می کند

دمشق-سانا

 شرکت اجنحه الشام، پس از آنکه همۀ آماده سازی های فنی و اداری را انجام کرد، روز شنبه 8-11- 2014 اولین پرواز را از فرودگاه بین المللی دمشق به سمت فرودگاه قامشلی راه اندازی می کند.

اداره شرکت توضیح داد كه هر روز دو پرواز بین دمشق و قامشلی و یک پرواز بین لاذقیه و قامشلی خواهد بود. اداره افزود: تاریخ های پرواز متناسب با جریان ترافیک در فرودگاه های مذکور و با هماهنک با پروازهای مؤسسه هواپیمای سوریه خواهد بود.

اداره شركت گفت كه مصوبات را برای پروازها به بغداد و نجف به دست آمد، در حالی که  منتظر مصوبات پروازها به کویت و بیروت و قاهره و دبی است.

قابل ذکر است که این شرکت در سال 2008 به عنوان دومین شرکت هواپیمایی سوریه ای و اولین شرکت خصوصی تاسیس شد.