احمد زینو مدیر فنی تیم الجیش در فوتبال شد

دمشق-سانا

اداره باشگاه الجیش مرکزی، سرهنگ احمد زینو را به عنوان سرپرست کل و مدیر فنی فوتبال تعیین کرد. سرهنگ احمد زینو به جای سرهنگ حسن سویدان که قبل از چند روز برای سلامت استعفا کرد، آمده است.

اداره باشگاه پیشگام ایهم الباشا را به عنوان مدیر تیم تعیین کرد در حالی که مربی تیم انس مخلوف و همکارش طارق الجبان و مربی دروازه بان مخلص بدوی در جای خود مانده اند.