بازار مدحت باشا

دمشق-سانا

بازار مدحت باشا در دمشق قدیمی ترین خیابان پر جمعیت در جهان به شمار می رود، این بازار که در سال 64 پیش از میلاد  ساخت، بیش از 1600 متر درازا دارد.

خیابان این بازار  نام “خیابان ستون ها” داشته بود و سپس  در جریان دوره اشغال عثمانی نام این بازار به “مدحت پاشا”  تبدیل شد.

این بازار هم اکنون شامل 850 مغازه است.

نور

غ/م.خ