بازسازی ورودی های جنوبی شهر دیر الزور و میدان اصلی آن

بازسازی ورودی های جنوبی شهر دیر الزور و میدان اصلی آن

غیاث/نیرمین