جرمانا میزبان نمایشگاه کتاب شد

ريف دمشق-سانا

دیروز با مشارکت 6 خانه ناشر سوری در جرمانا نمایشگاه کتاب برگزار شد.
این نمایشگاه کتاب شامل عناوین مختلف در فرهنگی وفلسفه وعلم وادب است .
عبير عقل مدیر خانه ناشرعقل گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه التقای مردم با فرهنگ است .

نور/ثناء