مجمع عمومي سازمان ملل لغو تحريم ها عليه کوبا را خواستار شد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه لغو تحریم های اقتصادی،‌ بازرگانی و مالی امریکا علیه کوبا را خواستار شد.
امریکا و اسرائیل با لغو این تحریم ها مخالفت کردند.
از 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد 188 کشور به لغو تحریم های امریکا علیه کوبا رای مثبت دادند. تنها امریکا و اسرائیل بودند که با لغو این تحریم ها مخالفت کردند. سه کشور پالائو، میکرونزی و جزایر مارشال رای ممتنع دادند.
رای روز سه شنبه مجمع عمومی در خصوص لغو تحریم های امریکا علیه کوبا غیرالزام آور است.
امریکا از پنج دهه پیش این تحریم ها را علیه کوبا وضع کرده است