برای اولین بار..نمایش نسخه های خطی و اسنادهای نادر در غرفه کتابخانه الاسد

دمشق- سانا

برای اولین بار، نسخه های خطی و اسنادهای نادر در غرفه کتابخانه ملی الاسد در دوره 30 نمایشگاه کتاب، به نمايش در می آيد.

 

نیرمین خلیل