بازگشت رونق گردشگری به بلودان و الزبدانی

حومه دمشق -سانا 

با افزایش ورود گردشگران به شهرک های الزبداین و بلودان ،گردشگری در این شهرک ها رونق گرفته است.

ث/غ/م خ