کمیسیون سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشورمان با ایجاد دفتر امور کیفیت موافقت کرد

دمشق – سانا

دیروز کمیسیون سیاست ها و برنامه های اقتصادی ضمن برگزاری جلسه ای به ریاست مهندس عماد خمیس نخست وزیر کشورمان با ایجاد دفتر امور کیفیت موافقت کرد.

هدف ایجاد این دفتر کنترل کیفیت محصولات سوری و ايجاد اطمينان از تطابق محصولات با استانداردهای بين المللی است.

غیاث/م.خ/ثناء