امروز در تاریخ.. 2 ژوئیه 1940: آدولف هیتلر به فرماندهان نظامی خود دستور داد تا طرح حمله به جزایر بریتانیا را تدوین کنند

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

1940 – رهبر نازی آدولف هیتلر به به فرماندهان نظامی خود دستور داد تا طرح حمله به جزایر بریتانیا را تدوین کنند.

1966 – فرانسه با انفجار یک بمب در اقیانوس آرام نخستین آزمایش هسته ای خودرا انجام داد.

1976 – اعلام وحدت بین ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی که از سال 1954 جدا شده بود، و اعلام تاسیس جمهوری سوسیالیستی ویتنام.

غیاث/م.خ/ثناء