حال و هوای «خان الوزیر» حلب در ماه رمضان-تصاویر

حال و هوای «خان الوزیر» حلب در ماه رمضان..