مصاحبه کامل رئیس جمهور دکتر بشار اسد با شبکه روسیه امروز

مصاحبه کامل رئیس جمهور دکتر بشار اسد با شبکه روسیه امروز

م.خ/غ