امروز در تاریخ.. 27 مه 1332: تولد ابن خلدون، بنیانگذار جامعه شناسی

دمشق – سانا

امروز در تاریخ

1918 اعلام استقلال افغانستان از انگلستان.

1332: تولد ابن خلدون، بنیانگذار جامعه شناسی.

1941 ناوگان بریتانیا باربری آلمانی “بیسمارک” را در جنگ جهانی دوم غرق کرد.

عید ها و مناسبت ها:

روز مادر در بولیوی.

عید کودکی در نیجریه.

غیاث/ثناء/م.خ