استقبال اهالی از ورود ماموران پلیس به شهرک های يلدا، ببيلا و بيت سحم

استقبال اهالی از ورود ماموران پلیس به شهرک های يلدا، ببيلا و بيت سحم

غیاث