عــاجــل صباغ: برگزاری کنفرانس بروکسل در غیاب دعوت سوریه و کنار گذاشتن روسیه به این معنی است که این کنفرانس به گردهمایی کشورهای غربی تبدیل شده است که به سیاسی کردن مسائل بشردوستانه معروف هستند

سخنرانی نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات خاورمیانه

سخنرانی نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات خاورمیانه

ث/غ