امروز در تاریخ: 21 آوریل 753 قبل از میلاد.. ایجاد شهر رم توسط رُمولوس و رِموس

دمشق – سانا

امروز در تاریخ

753 قبل از میلاد – ایجاد شهر رم توسط رُمولوس و رِموس

1921- امضاء کنوانسیون بارسلونا در مورد تنظیم آزادی حمل و نقل.

2009 – راه اندازی کتابخانه دیجیتال جهانی یونسکو.

عید ها و مناسبت ها:

سالگرد تاسیس شهر رم

غياث/ثنا/م.خ