ورود خسارات به محله رکن الدین و بیمارستان جراحی درپی حملات خمپاره ای گروه های مسلح

ورود خسارات به محله رکن الدین و بیمارستان جراحی درپی حملات خمپاره ای گروه های مسلح

ث/غ/م خ