دروازه های شهر دمشق شواهدی بر تمدن های بزرگ

دمشق-سانا

“دمشق” در گذشته به دليل وضعيت خاص جغرافيايي خود همواره در معرض هجوم‏ اقوام مختلفي قرار گرفته كه براي حراست از شهر ديوارهايي دور آن كشيده اند‏ كه قسمتهايي از اين ديوارها در دوره رومي ها ساخته شده و دروازه هاي آن‏ نيز متعلق به آن دوران است و بخشهايي از آن نيز به دورانهاي اسلامي تعلق‏ دارد.

‏دروازه هاي اصلي شهر دمشق باب شرقي، باب الفراديس، باب الصغير،‏ باب السلام، باب الفرج، باب كيسان، باب توما، و باب الجابيه‏ است كه هر يك آثار تاريخي بسياري را در خود جاي داده است.

‏ “باب الفراديس”

‏ درسمت شمال دمشق بوده و به “باب العماره” معروف است و در مدخل بازار العماره قرار دارد.

‏ “باب الصغير”

‏ از ساير ابواب دمشق كوچكتر بوده و به باب الصغير معروف شده و بسياري از‏ صحابه و سادات در اينجا دفن شده اند.

‏ باب الصغير در جنوب شهر قديم دمشق واقع شده و از آثار دوران روميهاست كه‏ به وسيله نورالدين شهيد در قرن 12 ميلادي تجديد بنا شده است.

‏ “باب السلام”

‏ در شمال دمشق و در نزديكي باب توما واقع شده و از ابواب اصلي دمشق در دو‏ دوره رومي هاست اين دروازه توسط ملك صلاح الدين ايوبي در سال 641 هجري ترميم‏ شده است.

‏ “باب توما”

‏ در سمت شمال شرقي شهر واقع شده و از بناهاي دوران رومي هاست.

‏ “باب شرقي”

‏ يكي ديگر از دروازه هاي بازمانده از دوران رومي ها مي باشد كه نزديك باب‏ توما واقع شده است.‏

“باب الفرج”

‏ كمي پايينتر از باب الفراديس در داخل بازار المناخليه قرار دارد از اين‏ دروازه به مسجد جامع اموي راه دارد اين دروازه‏ توسط نورالدين زنگي شهيد بنا شده است و به اين دليل باب الفرج مي گويند كه‏ ساكنين شهر با گشودن آن در مقابل دشمن پيروز شدند.

‏ “باب كيسان”

‏ اين دروازه در جنوب شرق شهر و در غرب باب شرقي بوده و مقبره اي با اين‏ نام در كنار آن قرار دارد.

‏ “باب الجابيه”

‏ در غرب شهر قرار داشته و به شارع مستقيم ( بازار مدحت پاشا) متصل است.

م.خ/غیاث