کشف و ضبط اسلحه و مهمات آمریکایی و فرانسوی ارسالی به تروریست های”النصره” در غربی قلمون

کشف و ضبط اسلحه و مهمات  آمریکایی و فرانسوی ارسالی به تروریست های”النصره” در غربی قلمون / دیروز

غیاث/م.خ/ثنا