کشف یک کامیون حامل سلاح و مهمات ارسالی برای تروریست های “جبهه النصره” در قلمون غربی

کشف یک کامیون حامل سلاح و مهمات ارسالی برای تروریست های “جبهه النصره” در قلمون غربی / دیروز

غیاث/م.خ