نمایشگاه تصاویر با عنوان “سوریه پیروز خواهد شد” در مسکو

نمایشگاه تصاویر با عنوان “سوریه پیروز خواهد شد” در مسکو

 

 

ث/غ/م