تجلیل از54 خانواده شهید و مجروح نیروهای دفاع ملی در طرطوس

تجلیل از54 خانواده شهید و مجروح نیروهای دفاع ملی  در طرطوس

غیاث/م.خ