یگان های مهندسی ارتش سوریه همچنان در حال پاکسازی محله الوعر هستند

یگان های مهندسی ارتش سوریه همچنان در حال پاکسازی محله الوعر هستند

غیاث/م.خ